Kisvárda Új/Köztemető pályázat

2020.05.04

KISVÁRDA ÚJ/KÖZTEMETŐ PÁLYÁZAT

A mai napon cégünk elektronikusan megküldte a kisvárdai köztemető pályázati kérelmét, mivel 2015. évben csak egy cég pályázott a köztemető üzemeltetői feladatok ellátására, amely szerződés 2020.június 30-án lejár.

A pályázatunk kidolgozásában döntő szerepe volt a gyászoló családok anyagi terheinek csökkentése a temetőn belüli szolgáltatások tekintetében.

A teljes pályázati anyagunkat változtatások és módosítások nélkül, itt is közölni fogjuk Önökkel.


A 2015-ben közzétett pályázati felhívás, amely 2020.június 30-ig szól: 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

- köztemető üzemeltetésére -

Kisvárda Város Önkormányzata - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) alapján - pályázatot ír ki köztemető - kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő - üzemeltetésre.

A temető és a ravatalozó az Önkołmányzat kizárólagos tulajdonát képező Kisvárda 032 (temető művelési ágban nyilvántartott ingatlan), 033/5, 033/6, 033/7 helyrajzi számú szántó művelési ágban nyilvántartott ingatlan, így az Onkonľlányzat a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatosan mint köztemető fenntartója jár el (továbbiakban köztemető). A temetó üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott idííre szól, 2015. július l. napjától 2020. június 30. napjáig.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

 • a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya, egyéni vállalkozói igazolványa,

 • 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolás Csatolása a NAV-tól (köztartozásmentes adózói adatbázis is megfelelő) és a helyi adóhatóságtól, a pályázó teljes bizonyító erejíí magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, üzemeltetési és kegyeleti szolgáltatási bevételek elkülönítésére szolgáló számviteli szabályzat,

 • 30 napnál nem régebbi okirat másolat becsatolása arra vonatkozólag, hogy a pályázó rendelkezik, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben n-łeghatározott jogszabályi engedélyekkel, az ott meghatározott képesítéssel, valamint-e feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeknek.

A pályázatban be kell mutatni:

' A pályázó szolgáltatói tevékenységével kapcsolatosan hatályos árjegyzékét.

 • A pályázó által, az üzemeltetési feladat ellátásához használandó tárgyi és személyi feltételeit.
 • A köztemető fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit.
 • A temetésfelvétel, és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját.
 • A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 17. (2) bekezdésében meghatározott egyenlő bánásmód követelménye biztosításának módját.

Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell:

 • A köztemető közüzemi díjait viseli.
 • A köztemető éves üzemeltetői díjának mértékéről.
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. S-ában szabályozott köztemetés vállalási díjának mértékéről.

A pályázat nyertese (üzemeltető) iogosult és köteles:

 • meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
 • biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
 • megállapítani a temetólátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási idót;
 • biztosítani a ravatalozó, boncoló helyiség és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat;
 • gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását;
 • megórizni a nyilvántartó könyveket;
 • tájékoztatni a temetőlátogatókat;
 • kijelölni a temetési helyeket;
 • elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, fűnyírását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást, úgy hogy a terület egész évben állandó jelleggel rendezettséget mutasson;
 • havi rendszerességgel összegyĺíjteni és elszállítani a hulladékot;
 • gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
 • összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
 • gondoskodni az ügyfélfogadásról.

Egyéb kikötések:

Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét köteles tiszteletben tartani

Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifiiggeszteni.

Az üzemeltető nyisson irodát a településen, ahol ügyfélfogadást tart és bemutató helységként szolgál a kellékek árusításához.

Az üzemeltetó kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti. Az üzemeltető köteles:

 • az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni;
 • az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint tevékenységéről az önkoľ-mányzatot évente tájékoztatni.

Az üzemeltető figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra teljes körú temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult, amennyiben rendelkezik a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. (l) bekezdésében meghatározott engedéllyel. Teljes körú temetkezési szolgáltatás a Korm. rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenység.

Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.

Uzemeltető köteles az üzemeltetéssel összemggő bevételeiről és kiadásairól Megbízó felé évente, a tárgyév június 30-ig beszámolni.

A pályázat benyújtási határideje: 2015. június 29. 1600 óra

A pályázat benyújtásának helye: Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent L. u. 7-11.)

További információ a 45/500-751 telefonszámon, Leleszi Tibor polgármestertől kérhető.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtást követő képviselő-testületi ülésén bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A Képviselő-testület a pályázatokat, a pályázatok tartalma alapján bírálja el. A pályázatok elbírásánál előnyt jelent:

 • A legalacsonyabb összegú üzemeltetési díj megajánlása.
 • A köztemetés díjának legalacsonyabb összegben történő megajánlása.

Kisvárda, 2015. június 15.

pályázat megjelenik: - önkormányzat hirdetőtábláján - önkormányzat honlapján

A Képviselő-testület nevében:


Szerződés - tervezet

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Kisvárda Város Önkormányzat (4600 Kisvárda Szent László utca 7-11., adószám: 15731780-2-15, képviseletében eljár: Leleszi Tibor polgármester, pénzügyi ellenjegyzó: Lénárt Andrásné aljegyző), (a továbbiakban: Megbízó), valamint

)(a továbbiakban: Üzemeltető) között (a továbbiakban együtt: Felek), az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy Megbízó tulajdonában és fenntartásában van a kisvárdai 032, a 033/5, a 033/6, a 033/7 helyrajzi számokon nyilvántartott Kisvárdai Városi Köztemető (a továbbiakban: Köztemető. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 5. SS-a alapján kegyeleti közszolgáltatásra kötelezett a Megbízó.

1.2. Megbízó a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint Kisvárda Város Onkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló 8/2015. (111.31.) önkormányzati rendelet 2. SS (l) bekezdése alapján 2015. június 15-én nyílt pályázatot hirdetett a Köztemető üzemeltetése vonatkozásában. Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat eredményét a számú határozatával állapította meg, amelynek értelmében az üzemeltetői feladatok ellátását az Uzemeltető nyerte el.

1.3. Felek jelen szerződést a pályázati hirdetményre, valamint az Uzemeltető ajánlatára tekintettel kötik. Ezen dokumentumokban foglalt rendelkezések Felekre nézve akkor is kötelezőek, ha azok jelen szerződésben megismételve nincsenek.

II. Szerződés tárgya, Üzemeltető feladatai, kötelezettségei

11.1 . Jelen szerződés tárgyát a Köztemető üzemeltetési feladatainak ellátása képezi. Jelen szerződés hatályba lépésével Megbízó Uzemeltető birtokába adja a Köztemetőt annak alkotórészeivel és tartozékaival együtt. Mindezek aľapján Uzemeltetó, jelen szerződés l . számú mellékletben föglalt leltár szerint elszámolási kötelezettséggel átveszi a temető létesítményeit, berendezéseit, felszereléseit, amelyekben a szerződés időtaflama alatt bekövetkezett változásokat az Uzemeltetónek naprakészen át kell vezetni mind a saját, mind pedig a Megbízó leltári példányán. Az átvezetést a Felek aláírásával kell hitelesíteni.

11.2. Megbízó megbízza Üzemeltetőt a Köztemető üzemeltetési feladatainak ellátásával, az Uzemeltetó pedig ezen feladatok ellátását térítés ellenében vállalja. Üzemeltető a Köztemető üzemeltetését a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. l .) Korm. rendeletben, Kisvárda Város Onkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló hatályos önkormányzati rendeletében, valamint jelen szerződésben foglaltak alapján köteles ellátni.

11.3. Üzemeltető feladatai különösen:

11.3 . l . Meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét. Ennek során köteles a temetőben egyidejűleg zajló temetési szolgáltatásokat és egyéb tevékenységeket összehangolni, biztosítva, hogy ezen tevékenység végzése a hely méltóságának megfelelő módon és időben, a kegyeleti érzések messzemenő figyelembevételével történjen.

11.3.2. Biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást. Ennek során köteles biztosítani, hogy az elhunyt temetőben történő átvétele, a nap minden szakában késedelme nélkül biztosított legyen, az elhunyt eltemetése során, az üzemeltetői feladatok zökkenőmentesen ellátásra kerüljenek.

11.3.3. Megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, valamint Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló hatályos önkormányzati rendelete alapján a nyitvatartási idót. Tájékoztatja a közvéleményt a temetőlátogatók kegyelet gyakorlásának feltételeiről, gondoskodik a idő nyilvánosságáról. Köteles biztosítani az üzemeltetői feladatok ellátása során, a nevében eljáró alkalmazottja folyamatos elérhetőségét.

11.3.4. Biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat.

II. 3.5. Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását.

11.3.6. Megőrzi a nyilvántartó könyveket. Biztosítja a temetőtérkép és a nyilvántartó könyv közötti összhangot. Biztosítja, a nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe történő, az eltemettetőt és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyeket megillető kizárólagos betekintési jog gyakorlását. 11.3.7. Tájékoztatja a temetőlátogatókat.

II. 3.8. Kijelöli a temetési helyeket. A temetési helyek kijelelősére a temetőtérkép alapján jogosult. A temetői rend megváltoztatására, a temetőtérkép módosítása mellett a Megbízó engedélye alapján történhet.

11.3.9. Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, valamint a temető és a temető előtti közterület síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. 11.3.1 0. Összegyújti és elszállítja a hulladékot. A hulladék összegyújtéséhez megfelelő mennyiségú. és a Köztemető jellegéhez igazodó, esztétikus gyújtó-edényzetet biztosít11.3. 1 1 . Gondoskodik a temető rendjének betał-tásáról és betartatásáról. Ennek során megfelelő nyilvánosságot biztosít ezen szabályok megismerésére.

11.3. 12. Összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását. Uzemeltetó ezen kötelezettségének teljesítése során, a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

11.3.13. Gondoskodik az ügyfélfogadásról. Ennek érdekében a Köztemető hirdetőjén és telephelyén a közvéleményt tájékoztatja az ügyfélfogadási rendről, és ügyfélfogadáson kívül folyamatos telefönügyeletet biztosít.

11.3.14. Gondoskodik a hatályos temetőrendelet kifiggesztéséról a temetó bejáratánál, és kisvárdai telephelyén.

11.3.1 5. Gondoskodik a köztemetőben a megfelelő számú hulladékgyújtő edényzet meglétéről.

11.3.1 6. Gondoskodik a sírokhoz nem tartozó füves terület nyírásáról, gyomtalanításáról, a fák, csajék ápolásáról, növényvédelméról, vízutánpótlásukról.

11.3.17. Gondoskodik a fák, cserjék pótlásáról.

11.4. Üzemeltető kötelezettségét képezi az átadott létesítmények, berendezések, felszerelések, közüzemi hálózatok, egyéb tárgyi eszközök rendeltetésszerú működtetése, karbantartása, állagmegóvása. Ezek felújítása, pótlása csak abban az esetben képezi az Uzemeltető feladatát, ha az az Uzemeltető jelen szerződésből fakadó kötelezettségének megszegése miatt válik szükségessé. Az üzemeltetés során felmerülő üzemeltetési, közüzemi, karbantartási költségek az Uzemeltetőt terheli.

11.5. Üzemeltetőnek a 11.3. pontban foglalt feladatai akként változnak, ahogyan jelen szerződés hatálya alatt, a 11.2. pontban felsorolt jogszabályok az üzemeltetői feladatokat módosítják. Üzemeltető kijelenti, hogy az üzemeltetői feladatok jogszabály általi módosítása esetén, a Köztemető üzemeltetését a jogszabályi módosításra figyelemmel látja el, amely nem von maga után szerződés módosítási kötelezettséget.

11.6. Územeltető nyilatkozik, hogy az üzemeltetési feladatok ellátása során elsődleges szempontnak tekinti a temető, az elhunytak, az elhunytak hozzátartozói, a szertartáson résztvevők kegyeleti méltóságának megőrzését. Uzemeltető az üzemeltetői feladatok ellátása során, a szolgáltatást végző személyek vonatkozásában messzemenően biztosítja az előző mondatban foglalt követelménynek való megfelelést. Územeltető nyilatkozik továbbá, hogy jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásához, a jogszabályok által előírt személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, illetve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. l .) Komi. rendelet 54. (1) bekezdésében előírt követelményeknek megfelel.

11.7. Üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles olyan piaci magatartást tanúsítani, amely nem ütközik az 1996. évi LVII tv: A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló jogszabály rendelkezéseibe, továbbá nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét.

11.8. Megbízó jelen szerződés hatálya alatt köteles biztosítani a Köztemető üzemeltetéséhez, a 11.3. pontban meghatározottak teljesíthetőségének tárgyi és személyi feltételeit.

11.9. Uzemeltető köteles - a jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével - teljes körú temetkezési szolgáltatás biztosításával rendelkezésre állni.

Il. IO. Üzemeltetőt temetkezési szolgáltatás végzése esetén ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint más temetkezési szolgáltatót.

11.1 1. Üzemeltető kötelezettséget vállal, hogy ha a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is végez, a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől, így a temetkezési szolgáltatástól számvitelileg elkülöníti, és az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkołmányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazza. Nyilatkozik továbbá, hogy amennyiben temetkezési szolgáltatást is végez, rendelkezik az ehhez szükséges engedélyekkel.

III. Időbeli rendelkezések

III. I . Jelen szerződés annak mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba.

111.2. Felek jelen szerződést meghatározott időre, annak hatálybalépésétől számított 5 évre kötik azzal, hogy az a Felek közös akarata alapján, további évre újból megköthető.

IV. Üzemeltetői díj, fizetési feltételek, elszámolás

 • 1. Felek megállapodnak, hogy a 11.2. és 11.3. pontokban foglalt feladatok teljesítéséért Uzemeltető Ft/év üzemeltetői díjra jogosult.
 • Felek megállapodnak, hogy az üzemeltetői díjat évi két egyenlő részeltben jogosult számlázni tárgyév június l . és december 1-ig. Megbízó a szabályszerűen és szerződésszerúen benyújtott számlát tárgyév június 30-ig, illetve december 31 -ig egyenlíti ki, az Üzemeltető számlájában megjelölt számlaszámára történő utalással.
 • Felek megállapodnak, hogy az üzemeltetői díj évente első ízben 2016. január hónaptól a tárgyévet megelőző évi infláció hivatalosan közzétett méltékével emelkedik.
 • Felek megállapodnak, hogy Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló hatályos önkonnányzati rendeletében megállapított díjak az üzemeltetőt illetik, aki köteles azt teljes egészében a Köztemető fenntartási és üzemeltetési költségeinek finanszírozására fordítani. Kisvárda Város Onkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló hatályos önkormányzati rendeletében megállapított díjakon felül, egyéb díjat nem állapíthat meg, és nem szedhet.
 • Územeltető köteles az üzemeltetéssel összefiiggő bevételeiről és kiadásairól Megbízó felé évente, a tárgyév június 30-ig beszámolni. Megbízó a beszámolási határidőt követő 90 napon belül írásban köteles tájékoztatni Uzemeltetőt, a tárgyévet követő évre tervezett, a Köztemetőre vonatkozó beruházásairól annak érdekében, hogy Uzemeltető a megvalósítani tervezett beruházásokban vállalásának megfelelően részt vehessen.

V. Köztemetés

 • l . Felek megállapodnak, hogy Uzemeltető, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. S-ában szabályozott köztemetés Megbízó általi igénylése esetén, a köztemetést bruttó Ft szolgáltatási díj ellenében elvégzi. Ezen szolgáltatási díj évente legelőször 2016. évben a tárgyévre vonatkozó inflációs ráta hivatalos méltékévcl emelkedik.

V.2. Az V. l . pontban meghatározott díj magába foglalja a köztemetés teljes elvégzésének költségét, különösen, de nem kizárólagosan az első temetést megelőzó sírhely kiásásának nem minósüló sírásás, a hantolás, a ravatalozás, a ravatal díszítésének, a koporsó és egyéb kellékeknek, a feliratozásnak, az elhunyt sírhoz szállításának, a közreműködő személyek díjának, a temetésre történő kiszállás díjának, valamint a koszorťlk sírhoz szállításának költségeit. Uzemeltetó a köztemetés teljes körú elvégzése vonatkozásában, az V. l . pontban meghatározott díjon felül - az V.4. pontban foglalt kivétellel - Megrendelőtől egyéb díjat nem követelhet.

 • Az V. l . pontban meghatározott díj nem foglalja magába Kisvárda város közigazgatási határain belül történő elhalálozás helyétől, a Köztemetőbe történő szállításon kívüli szállítási költségeket.
 • Üzemeltető a köztemetést a Köztemetőben a köztemetés céljára elkülönített parcellába történő temetéssel köteles teljesíteni.

VI. Ellenőrzés

 • l . Felek megállapodnak, hogy Megbízó - az általa kijelölt, és megfelelő meghatalmazással ellátott meghatalmazottja útján - jogosult ellenőrizni az Uzemeltetó jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Ennek során Üzemeltető köteles biztosítani az általa jelen szerződéssel összefüggésben vezetett üzleti könyvekbe való betekintést.

V1.2. Uzemeltető tudomásul veszi, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 7. (3) bekezdése alapján,a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését, és szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés felmondását. A temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság az ellenőrzés során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet, továbbá vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.

 • Szerződés megszűnése, megszüntetése
 • I . Jelen szerződés megszűnik:

VII. I . l . A 111.2. pontban meghatározott határidő leteltekor.

VII. I . 2. Az arra jogosult általi felmondással.

VII. I .3. Az arra jogosult általi azonnali hatályú felmondással.

 • Bármelyik fél jogosult, jelen szerződést, 6 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondani. A felmondás írásban érvényes.
 • Azonnali hatályú felmondás:

V11.3.1 . Felek jelen szerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatják, ha a másik Fél jelen szerződésből fakadó kötelezettségét, írásbeli figyelmeztetés ellenére, ismételten megszegi, vagy felelősségét hatóság, bíróság a 11.7. pontban foglalt tilalmak megszegése miatt jogerősen megállapítja.

V11.3.2. Megbízó jelen szerződést a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 39. SS (3) bekezdése alapján azonnali hatállyal felmondhatja, ha Uzemeltető a 11.1 1 . pontban toglalt kötelezettségét megszegi.

V11.3.3. Megbízó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Územeltetó a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. l .) Korm. rendelet 54. SS-ában meghatározott követelményeknek nem fëlel meg.

 • Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megszűnése esetén, a megszűnés napján, leltár alapján kötelesek egymással elszámolni oly módon, hogy az elszámolás a rendeltetésszerú használatot nem akadályozhatja.

VIII. Záró rendelkezések

 • l . Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. l .) Korm. rendelet, Kisvárda Város Önkormányzat


Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről szóló hatályos önkormányzati rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 • Jelen szerződés 6 számozott oldalból áll, és 4 egymással szó szerint megegyezó eredeti példányban készült.
 • Felek jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezót, jóváhagyólag írják alá.

Kisvárda,

                        Megbízó                                                 Üzemeltető